mer om tjänster


historiska studier

byggnadsdokumentation

byggnadsvård

industriminnesvård

bevarandeprogram

återanvändningsprogram

utvecklingsprojekt

utredningar

informationsprojekt

utställningsprojekt

inredningar

formgivning

bildkonst

Exempel på några av tjänsterna som Arkindus kan erbjuda. 
Genom samarbete med andra specialister i nätverket skapas ytterligare möjligheter att svara mot specifika behov genom kombinerade kompetenser

byggnadsvård

Antikvarisk dokumentation. Antikvariska förundersökningar och åtgärdsförslag, antikvarisk kontroll, uppföljning och slututlåtande.
Underlag för åtgärder och projektering inför vård, upprustning, ombyggnad eller restaurering. Underlag och program för varsam ombyggnad eller restaurering. Medverkan i vård- och underhållsplan.
Byggnadsdokumentation, färgundersökningar

bevarandeprogram

Kartläggningar, utredningar, underlag till bevarandeprogram, i samband med kulturmiljöprogram, översiktplan, områdesplan eller detaljplan

 

arkiv och historiska studier

Som kunskapsunderlag för bevarande, återanvändning och utveckling av kulturhistoriska områden eller  byggnader. Även som bedömningsunderlag i samband med t.ex. översiktsplaner, detaljplaner samt inför exploatering eller förnyelse av äldre miljöer.

Historiska studier avseende kulturlandskap, bebyggelse, industri och teknik, företag och produkter. Redovisning och sammanställning i form av rapporter, böcker, utställningar m.m.

informationsprojekt

Informationssystem i och kring historiska miljöer är av stor betydelse. De skall effektivt, men även estetiskt, tillfredsställa olika behov utan att negativt belasta de känsliga miljöerna.

Program för skyltning av historiska miljöer. Innehåll, utformning, placering även formgivning, layout, logotyper/symboler och kartor. Även samordningsprogram för tekniska skyltar.

Även copywriting och i viss mån utformning av annat informationsmaterial; broschyrer, mindre skrifter, bildmaterial.

byggnadsdokumentation

Av enskilda byggnader eller bebyggda områden. Byggnadsinventeringar: totala, översiktliga eller kategoriinventeringar inom särskilda områden som t.ex. stadsdelar, kommundelar, kommun eller län. Även kategoriinventeringar på regional eller riksnivå. Kulturhistoriska utvärderingar och underlag för skyddsföreskrifter, bevarande, ombyggnad och restaurering. Även industri- och branschinventeringar.

utvecklingsprojekt, utredningar

Utredningar, kartläggningar, analyser, åtgärdsförslag samt program för återanvändning och utveckling av kulturhistoriska områden eller byggnadsanläggningar; i synnerhet industrianläggningar.
Vilka komponenter, kvalitéer, tillgångar, möjligheter och  tillägg kan utnyttjas för en varsam men optimal utveckling av historiska miljöer.Kulturhistoriska miljöer som plattform för utveckling.

industriminnesvård

Dokumentation, historik, åtgärdsförslag, upprustnings- och underhållsplan för industrimiljöer och tekniska anläggningar. 

Program för återanvändning och utveckling av industrimiljöer. Utvecklingsprojekt och åtgärdsprogram inför bevarande och återanvändning.

Historisk forskning avseende industrimiljöer, industrigrenar, anläggningar, företag, tillverkningsprocesser och produkter.

inredningar

Idéer, program och förslag av inredningar för t.ex. arbetsplatser och offentliga miljöer, i synnerhet i kulturhistoriska byggnader. Rekonstruktion av historiska miljöer.
I viss omfattning formgivning och projektering av särskilda inredningsdetaljer. Även färgsättning samt program för konstnärliga utsmyckningar

formgivning

Formgivning av inredningselement, möbler, lampor och husgeråd, även mönster avseende papp och textilier m.m.

ombyggnad, tillbyggnad 

Förslag till varsam ombyggnad eller tillbyggnadslösningar för värdefulla historiska byggnader och miljöer.

Vi ser till att befintliga kvalitéer och värden samt nya funktioner kombineras på ett tillfredställande sätt.

I samarbete med Arkitektkontor i nätverket.

utställningar

Idéer, research, formgivning och projektering av utställningar inom Arkindus arbetsfält; till exempel avseende byggnadshistoria, kulturmiljöer, industrihistoria, konst, design, formgivare, arkitekter